1

分享

龔鵬程為《四庫全書.竹譜》作序

文化 四庫全書 山海經 書畫 博物

該圖片由Susann Mielke在Pixabay上發布 https://pixabay.com/zh/users/susannp4-1777190/

博物之學,今皆本於西方Natural History,法人布封(Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon)《自然史》之流裔也,源則亞里士多德《動物學》之類。Natural指一切自然物,又謂本性。西人大航海以來,亞非諸州物產,俱遭囊括,故格物之學大昌。清末各學堂開立課程、編輯教本,則又自西學之傳於東瀛者轉販而來,籲可慨焉。慨其於中土此學俱茫然矣!
中土博物,遡自《禹貢》《山海經》;而博物君子如子產等,皆為世所推尊。勒為經典,則有《爾雅》,為我國名學之一大宗。
名學大旨,荀子《正名篇》曰:「刑名從商、爵名從周、文名從禮,散名之加於萬物者,則以諸夏之成俗取期;遠方異俗之鄉,則因之而為通。」刑名、爵名、文名,別有儒道名法諸家從事;究理散名,則博物君子好之。若其流變,予謂有五:
一曰明其物性,如西人所謂知自然物之本性。
二曰疏其名謂,如《爾雅》《詩經草木蟲魚疏》,訓詁疏釋其名稱。
三曰盡其物用,如《神農本草》之用於藥、《救荒本草》《齊民要術》之用於農、《清異錄》《記海錯》之用於餐。
四曰以狀風土,如《水經注》《桂海虞衡志》及各史地方誌之記物產以觀人情者。
五曰彰華文藝,夫子說詩,云當多識草木鳥獸蟲魚之名也。
凡此各端,分而不歧,往往錯綜相資。如張華《博物志》,首列山水地理、五方人民。次則人名、文籍、禮樂、服飾、器用等,荀卿所謂文名爵名刑名者也。又次則物性物理、飲食用藥、方士服食等。門庭如此,豈僅小說家言或西式博物學所可籠罩耶?
其尤異者,則為藝文化。儻借Natural所謂本性云之,可稱藝文性。以物物皆可化為藝文,甚且即為藝術性之存在物也。
今以《四庫全書》所收竹譜兩種言之。
《竹譜》一卷,《舊唐書》謂晉戴凱之作,載入農家。然其書以四言韻語為之,自注則引據經典及笛賦、笙賦、吳都賦、南郡賦、蜀都賦等為說。讀之可悟漢賦之鋪陳物狀、疏釋名相,實即《爾雅》之流而兼於詩者也。此譜則又賦物之體,與農家《神農》《野老》《上農》《任地》及相牛相馬等等迥不相侔。
嗣後元朝李衎所作《竹譜》,與農愈遠,竟全以文藝論竹矣。內凡《竹譜》《墨竹譜》《竹態譜》《竹品譜》四種十卷,卷各有圖,而圖皆所以輔畫,非徵信實證之用。
故卷一《竹譜》實為畫竹譜,所言皆畫竹而非真竹,圖則示其根榦枝葉之畫法耳。卷二《墨竹譜》專為繪事而作,更不待言。卷四《竹品譜》復移品詩品詞品書品畫之例以品竹。南北俱有,宜入圖畫者為全德品,形狀詭怪者為異形品,顏色不同者為異色品,神異非常者為神異品,風出簫篁,靡不可喜。至於似是而非品、有名無實品,夫子筆則筆削則削,竟不入品裁焉。
卷三《竹態譜》尤為馨異。蓋漢魏以來,皆以形勢論藝文而罕言態,言態者當始於此。態出於形體姿勢之餘,若聲之有韻也。韻餘於聲,裊乎言外,故不可捉搦,惝以聲音形勢求,則死於句下矣。斯所謂態度,不見於竹,僅見於其疾風、微風、久雨、乍雨、枯、瘁、成竹、半竹、解籜、出筍之間。老嫩粗娟,一樣一態。
李衎之後三百年,乃有李漁者,倡言選姿婦人,尤重媚態。曰媚在人身,猶火之有焰、燈之有光、珠貝金銀之有寶色。故選貌選姿,總不如選態一著之為要。
其言於今頗為世稱,不知皆李衎之緒餘也。且李漁以為態自天生,甲有乙無,則其猶是形體間事也;非風行筍籜、雨亂修篁、初月琅玕、向背溫涼之生於有意無意之中也。且所論猶是物性,謂物有此故美,尚未能以我觀物也,矧及李衎之能以物觀物耶?
考其所以如是,則其譜竹,本以助畫。嘗手摩心追文與可、王摩詰,而後歷物觀象,以至本源,故能深知其狀與態焉。
然志在弘法,頗示筌蹄,規矩終不同於王文。王摩詰雪裡芭蕉,不落恆蹊;文與可則胸有成竹、意在筆先。李衎乃於領會態度之頃,尚欲畫人嚴於法度。法度也者,位置、描墨、承染、設色、籠套是也。自畫景構圖,以至裝裱糊漿,靡不詳悉。
世間畫論,多騖高遠,能上達而不能下學,遂令畫師落筆迷途。予南北所見畫竹名家,或橫紙畫竿,或由下而上,節節生長。並畫竹須自上而下之不知,將李衎所云位置、描墨、承染、設色、籠套等等其何擇?法度不精,可為嘆息。
此李衎茲譜之不可廢也。至《四庫提要》所已言者,則不復贅云。
     辛丑榖雨龔鵬程序於漢水之湄

推薦閱讀:
 

你遍讀了《四庫全書》,我們才算志同道合

做中國學問的人,這幾百年來,第一參考用書,恐怕就是《四庫全書總目提要》。 這書既是《四庫》中各本書提要之總會,刊本與書前提要當然是一致的,世人也一直以為如此,從來沒人懷疑過


 

紀曉嵐為何愛講鬼故事?龔鵬程談學者們的自我療癒

清朝博學的代表是紀昀。乾隆所開的四庫全書館即以他為總纂官,民間對紀的興趣也遠高於其他學者。以致於後來紀氏竟成了個箭垛式的人物,博學機智的故事全都歸到了他名下,成了東方朔一類人,什麼鐵齒銅牙啦、大煙袋啦,流傳至今

#文化  #四庫全書  #山海經  #書畫  #博物 
分類:藝文

龔鵬程,當代著名學者和思想家。 辦有大學、出版社、雜誌社、書院,並規劃城市建設、主題園區等。講學於世界各地,現為美國龔鵬程基金會主席。已出版論著150餘種,包括《文學與美學》《儒學新思》《中國文學批評史論》《俠的精神文化史論》等。微信號:龚鹏程大学堂。微博:https://weibo.com/u/1101501605

評論
上一篇
 • 龔鵬程談道教:最後,你下決心讓自己人性化了嗎?
 • 下一篇
 • 龔鵬程論近代國民教育改革
 • 更多文章
  載入中... 沒有更多了